STACJE PRZEŁADUNKOWE

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie posiada trzy Stacje Przeładunkowe zlokalizowane:

w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), w Polskiej Wsi (gm. Mrągowo), w Trelkowie (gm. Szczytno), w Piszu.

Rolą każdej stacji jest zmniejszenie natężenia ruchu oraz skrócenie długości tras dla pojazdów dowożących odpady, poprzez stworzenie pośredniego punktu, do którego odpady są dostarczane z bezpośredniej okolicy.
Odpady zgromadzone w każdej stacji przeładunkowej ładowane są na zestawy ciężarowe
i przewożone do ZUOK w Olsztynie.

Główne elementy Stacji Przeładunkowej:
hala główna przeładunku odpadów gdzie następuje rozładunek odpadów w celu ograniczenia rozchodzenia się odorów;
boksy magazynowe surowców, w których gromadzone są odpady selektywnie zbierane do transportu do ZUOK w Olsztynie
budynek wagowy z zapleczem socjalnym;
obiekty pomocnicze – garaż, zbiornik wód deszczowych,
Przy stacjach w Medynach i Polskiej Wsi znajdują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których każdy mieszkaniec okolicznych miejscowości może dostarczyć odpady osobiście.

S.P. MEDYNY

Godziny przyjmowania odpadów:

Poniedziałek–piątek   8.00 – 16.00
Sobota                          8.00 – 14.00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): godziny pracy j.w.

 S.P. POLSKA WIEŚ

Godziny przyjmowania odpadów:

Poniedziałek–piątek   9.00 – 16.00
Sobota                          8.00 – 14.00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): godziny pracy j.w.

S.P. TRELKOWO

Godziny przyjmowania odpadów:

Poniedziałek–piątek   8.00 – 16.00
Sobota                          8.00 – 14.00

Kody odpadów, które są obsługiwane:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
16 01 03 Zużyte opony (sam. osobowe, ciężarowe)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 05 Żelazo i stal
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02                  i 17 09 03

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne                    niż wymienione w 19 12 11

20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji**
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy,                            insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02                     lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23                               zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23                                  i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji**
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk