ZUOK

ZGOK Sp. z o.o. wykorzystuje infrastrukturę powstałą w wyniku zakończonego w 2015 roku  Projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” współfinansowanego ze środków UE.

Strumień odpadów kierowany jest bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie – ZUOK lub do jednej z trzech Stacji Przeładunkowych – SP.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ZUOK w Olsztynie służy do przerobu odpadów komunalnych zmieszanych.

Instalacja ZUOK składa się z:

linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o nominalnej wydajności 125 000 Mg/rok, zlokalizowanej w hali głównej; linia ukierunkowana jest na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów stałych i umożliwiająca odzysk niektórych surowców.

Linia składa się z:

punktu przyjmowania odpadów zmieszanych (PPO) ze strefą wyładunkową i niezbędnym wyposażeniem do poprawnego funkcjonowania. Strefa posiada szczelną posadzkę oraz podciśnieniowy system wentylacji z kurtynami powietrznymi w bramach, w celu uniemożliwienia wydostawania się odorów do atmosfery. Rozładunek odpadów następuje wyłącznie wewnątrz obiektu przy zamkniętych drzwiach.

segmentu przetwarzania biologicznego odpadów (SBP) z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi prowadzenie procesu autotermicznego suszenia biologicznego (usuwania wilgoci z odpadów na skutek przemian biochemicznych w odpadach, bez suszenia aktywnego za pomocą energii zewnętrznej – np. elektrycznej, ze spalania paliw kopalnych). Po suszeniu powstaje półprodukt, który łatwo można rozdzielić na potrzebne frakcje, oczyścić, ewentualnie rozdrobnić i wytworzyć tzw. paliwo alternatywne.

segmentu przetwarzania mechanicznego odpadów oraz produkcji paliwa (SMP) z urządzeniami do rozdziału frakcji palnej od niepalnej oraz do wydzielenia frakcji surowcowej (metale, niemetale). Segment umożliwia przygotowanie i konfekcjonowanie wyprodukowanego paliwa alternatywnego oraz wydzielenie i zmagazynowanie balastu (frakcja przeznaczona do składowania) do wywozu. Linie SBP/SMP przeznaczone są do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, których końcowym produktem jest palna frakcja energetyczna, zwana paliwem alternatywnym oraz balast poprocesowy. Na linii SBP zastosowana jest technologia autobiosuszenia.

pomocniczych systemów i instalacji towarzyszących instalacji linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania; instalacja oczyszczania powietrza złowonnego pobranego z obiektów tworzących linię, uwzględniająca wstępne odpylanie system opomiarowania i kontroli instalacji z możliwością sterowania procesem z głównej dyspozytorni oraz na lokalnych panelach urządzeń; główna szafa zasilająco-sterownicza z szafami obiektowymi oraz okablowaniem pomiędzy wszystkimi urządzeniami w systemie.

linii sortowania odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki (SOO) o wydajności 16.000 Mg/rok. Linia mechaniczna SOO przeznaczona jest do sortowania selektywnie zebranych przez Gminy odpadów opakowaniowych. Produkty finalne przekazywane są odbiorcom do dalszego recyklingu surowcowego.

instalacji pomocniczych do zagospodarowania odpadów gabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych