Projekt ustawy o odpadach jest potrzebny, ale nie można niektórych rozwiązań wprowadzać, nie uwzględniając różnych uwarunkowań. Ograniczenie magazynowania odpadów zwiększy koszty firm z branży gospodarki odpadami. Całkowity zakaz importu odpadów komunalnych wpłynie negatywnie na rynek i dostępność paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Widzimy konieczność ograniczenia nieprawidłowości występujących w gospodarce odpadami, szczególnie w zakresie ich bezprawnego porzucania w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ale proponowane regulacje muszą być adekwatne do skali zagrożeń i uwzględniać specyfikę różnych branż.

Ograniczenia w zakresie  magazynowania odpadów generować mogą nieuzasadnione koszty dla przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami. Spowodują one, że nieruchomości, na których prowadzona jest gospodarka odpadami, będą mogły być wykorzystywane tylko w 50 procentach , natomiast ponoszone koszty ich nabycia, utrzymania i wyposażenia będą się odnosiły do całości powierzchni.

Należy wskazać rodzaje odpadów, które zbierane w sposób selektywny przez podmioty posiadające zezwolenie mają wartość rynkową jako surowiec. W takiej sytuacji nie ma powodu, aby ustanawiać dla nich zabezpieczenia. Przykładem są złomy metali kolorowych, które są niepalne i mają znaczną wartość jako surowiec.

Całkowity zakaz importu odpadów pochodzących z odpadów komunalnych wpłynie negatywnie na rynek i dostępność paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększonego wykorzystania węgla oraz wzrostu poziomu emisji CO2.

Przepisy przejściowe są nieprzemyślane i  mogą spowodować wiele negatywnych konsekwencji nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla całego systemu zagospodarowania odpadów.

Proponujemy wydłużenie terminu ważności decyzji administracyjnych do 24 miesięcy. W przeciwnym razie liczba złożonych w krótkim czasie wniosków o nowe zezwolenia na przetwarzanie odpadów przekroczy znacznie możliwości proceduralne urzędów, co w konsekwencji uniemożliwi zaktualizowanie pozwoleń w wymaganym terminie i utratę ich ważności ze szkodą dla przedsiębiorców.

http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/wieksza-kontrola-nad-odpadami-nie-moze-zaszkodzic-firmom,13274877/