Opłaty bez zmian. Mazurek: nie planujemy zmian stawek opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty bez zmian. Mazurek: nie planujemy zmian stawek opłat za korzystanie ze środowiska
Fot. Fotolia
Nie jest planowana zmiana stawek tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych  – poinformował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

W odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poinformował, że resort nie planuje obecnie zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska.Chodzi o tzw. opłatę marszałkowską, której wysokość określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490). Zgodnie z dokumentem stawka ma rosnąć w najbliższych latach następująco: 2018 r. – 140 zł, 2019 r. – 170 zł, 2020 r. – 270 zł.

Wiele samorządów, które podwyższyły mieszkańcom stawki opłat za śmieci jako przyczynę takiej decyzji wskazało m.in. rosnące stawki za korzystanie ze środowiska.

Władze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ostrzegły nawet, że rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mogą doprowadzić do utraty samofinansowania się systemu gospodarki odpadami.

Według śląskich samorządów opłata za składowanie odpadów powinna zostać na poziomie roku 2018, tj. 140 zł za składowanie odpadów niesegregowanych zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych, co umożliwi gminom ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie akceptowalnym społecznie. (Pisaliśmy o tym: Urealnianie stawek. Kolejne gminy decydują się na podniesienie opłat za śmieci).

Wiceminister Sławomir Mazurek wyjaśnił, że przyjęte wysokości stawek opłat za składowanie odpadów mają skłaniać do przetwarzania odpadów komunalnych innymi metodami niż składowanie.

Jak zaznaczył, przyjęcie progresywnych stawek za składowanie zmieszanych odpadów miało na celu z jednej strony stymulować organizowanie przez gminy bardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które zapewniałyby nadający się do odzysku i recyklingu strumień odpadów komunalnych, a z drugiej strony miało zniechęcać do wdrażania systemów, które nie byłyby zgodne z ww. hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Mazurek zwrócił też uwagę, że konieczny do osiągnięcia poziom recyklingu odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, powinien przyczyniać się do zmniejszenia masy zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do RIPOK, a w konsekwencji także do zmniejszenia masy wytwarzanych tam frakcji odpadów kierowanych po ich przetworzeniu na składowisko odpadów.

„Takie rozwiązanie powinno rekompensować wzrost stawek opłat za składowanie tych odpadów” – dodał wiceminister.

mp/