OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Olsztynie

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Olsztynie

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

 

 • Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
 • Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa
  w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.).
 • Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać także dodatkowo następujące wymagania:
  1. wykształcenie wyższe – preferowane ukończone studia w zakresie zarządzania, techniczne lub ochrony środowiska;
  2. co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
  3. co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze ochrony środowiska;
  4. korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  6. niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
  7. niekaralność.
 • Od kandydatów oczekuje się ponadto:
  1. znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, komunalnych spółek prawa handlowego, uregulowań dotyczących gospodarki odpadami, ustaw regulujących kwestie związane z działalnością Spółki oraz
   o samorządzie gminnym, Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. umiejętności analizowania dokumentów finansowych;
  3. umiejętności interpersonalnych, dyspozycyjności, sumienności, rzetelności, staranności i odpowiedzialności;
  4. dodatkowych uprawnień i kwalifikacji związanych z przedmiotem działalności Spółki.
 • Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. Krótką (nie więcej niż 4 strony), nie objętą prawami autorskimi, pisemną wizję dalszej działalności i funkcjonowania Spółki oraz strategię komunikacji ze Wspólnikami.
  2. CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego prowadzonego przez ZGOK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn.zm).” i podpisane przez kandydata. CV powinno zawierać adres mailowy i numer telefonu.
  3. kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz jeśli są – kursów i szkoleń, informacji o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
  4. kopie świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 3 b) i c);
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
  6. oświadczenie o niekaralności i o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
  7. inne dokumenty, jeśli są dostępne, potwierdzające kompetencje kandydata.
 • Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie”
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 15:00
  w siedzibie Spółki, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, lub listownie/kurierem (decyduje data wpływu do Spółki).
 • Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
 • Informacje o Spółce, w tym umowa spółki, są dostępne na stronie zgok.olsztyn.pl.
 • Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, na ich żądanie, zostaną udostępnione niżej wymienione dodatkowe informacje o Spółce w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: ogólny opis technologii funkcjonowania zakładu, struktura organizacyjna Spółki.
 • Zaproszeni kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązani będą dostarczyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów spełniających kryteria ogłoszenia odbędą się w terminie wskazanym
  w zawiadomieniu przekazanym drogą elektroniczną.
 • W czasie rozmowy kwalifikacyjnej planowanej między 28 a 30 grudnia 2020r. kandydat zobowiązany będzie zaprezentować  krótką, nie objętą prawami autorskimi, wizję dalszej działalności i funkcjonowania Spółki oraz strategię komunikacji ze Wspólnikami. Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.
 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydatów oraz przedstawiona wizja.
 • Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia konkursu.
 • O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie powiadomi kandydatów
 • Z Prezesem Zarządu zostanie zawarty kontrakt o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 • Osoby urodzone przed 1.08.1972r. będą zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 • Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie dalej: Administrator).

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.