ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Wspólnikami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie  jest 37 Gmin
woj. warmińsko-mazurskiego reprezentowanych przez Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów Gmin.

księga udziałów na dzień 09-10-2020