AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001289&min=1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010630638

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801495

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090790666

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010630639

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000019

Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

http://bip.warmia.mazury.pl/114/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2016-2022.html